logo

משפחות

במדור זה נאפשר לכל משפחה מבני הקהילה לפרסם את תולדות
המשפחה. התכנים במדור יהיו באחריות המשפחות. נציגי המשפחות מוזמנים לפנות למייל של אמנון עצמון: [email protected] 

לפרטים על הרצאתו של אברהם צפדיה אשר התקיימה בתאריך ה – 19/11/2013 לחץ על הקישורים למטה
על המרצה, תוכן ההרצאה ולו"ז