logo

מחברת מנחם לוזיה

לחץ על הקישור על מנת להציג את  הקובץ אשר הוכן ע"י פעילי וויקיגניה מהמחברת של מנחם לוזיה
 
למטה תמצא את צילום דפי המחברת של מנחם לוזיה. בסוף צילום המחברת יש קובץ אקסל עם רשימת הילדים: