logo

שנת תשע"ה

 שנת הלימודים תשע"ה 2014-2015

המייל של ועדת המלגות: [email protected]
לתמונות מטקס המלגות
להזמנה לטקס המלגות בפורמט תמונה לחץ על הקישור
להזמנה לטקס המלגות בפורמט PDF לחץ על הקישור
דרכי הגעה ומידע למבקרים בתיאטרון חולון – נבקשכם להקפיד על ההנחיות למבקרים
מצ"ב קישורים להורדת הטפסים לבקשת מלגות לשנת תשע"ה. הטופס הראשון הוא אוגדן הנחיות הטופס השני הוא בקשת המלגה:
                          א. לאוגדן ההנחיות למילוי טופס הבקשה למילגה לשנת תשע"ה.
                          ב. לטופס הבקשה למלגה לשנת תשע"ה.
אנא הקפידו למלא בכתב יד ברור את טופס הבקשה על כל סעיפיו.
יש לצרף לטופס את כל המסמכים הדרושים. פרוט מלא של המסמכים נמצא באוגדן ההנחיות ובטופס הבקשה.
הודעות:
א. ללא צירוף כל המסמכים הבקשה לא תיבדק.
ב. שאלות יש להפנות למייל של ועדת המלגות המופיע למעלה.
ג. נבקשכם להימנע מפניות למזכירות הארגון, לחברי הוועדה, למייל של הארגון או בפייסבוק של הארגון. תשובות ינתנו אך ורק דרך המייל של ועדת המלגות המופיע למעלה.

ד. המועד האחרון להגשת הבקשות הינו התאריך: 15-01-2015.