logo

מטרות הארגון

ארגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל, פועל במשך שנים רבות לחיזוק הקשר עם קהילת יוצאי דמשק בישראל ובעולם.
שנים רבות הארגון תמך ונתן סיוע ליוצאי הקהילה ולעולים החדשים מסוריה שהגיעו לישראל 
וחילק מלגות לסטודנטים מידי שנה.
כיום עיקר מאמציו של הארגון בהקמת פרוייקט בית המורשת ליהודי דמשק בת"א.
פרוייקט הדורש משאבים גדולים מול גורמי התכנון והאישור העירוניים וכן תכנון ובניית התוכן לבית המורשת.
הארגון מוציא לאור את העיתון הדו-שנתי "מכאן ומשאם" המספר אודות תרבות, מורשת ותולדות קהילות דמשק וסוריה ומפיצו למנוייו בארץ ובעולם.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מטרות הארגון כפי שנכתבו בעת רישום העמותה: