logo

בתי כנסת בארץ ישראל

במדור זה נרכז פרטים ומידע על בתי הכנסת אשר הוקמו ע"י עולי סוריה ודמשק.
בתי הכנסת הללו היו והינם חלק מן המורשת של הקהילה.


מצ״ב רשימה חלקית של בתי כנסת אשר הוקמו בארץ ישראל ע״י יוצאי סוריה ולבנון. הרשימה תעודכן מעת לעת על פי המידע אשר יגיע לידיעתנו.

בתי הכנסת של הארגון, "בית-יעקב" ו"שבת-אחים" בתל-אביב