logo

ספר נימולים – של יהודה טראב

ספר הנימולים מדמשק

לפנינו עותק מספר נימולים מדמשק אשר נמצא בספריה הלאומית. בספר 531 נימולים שנימולו בתאריכים: מג' בתשרי תרנ"ו ועד י' באב תרס"א (21/9/1895 – 26/7/1901).
תקופה של כ-5 שנים, כפי הנראה עד להגירתו של יהודה טראב למצרים. למותר לציין כי קיימים פנקסי מוהלים נוספים. נפרסמם כאשר הם יגיעו לידנו.

עם קום המדינה היו הנימולים כבני 50 וניתן להניח כי חלקם עלו לארץ. נשמח אם הגולשים יעדכנו אותנו על בני משפחה אותם זיהו.

המוהל היה כנראה עזרא טראב מסלתון הרב הראשי של יהודי דמשק ואב"ד (שהוא סבו, אבי אמו רג'ינה, של "חכם עזור", עזרא טראב מסלתון, המוכר לקהילה בישראל) ובנו יהודה טראב אב"ד יהודי קהיר אשר מוזכר 27 פעמים "ומל אותו בני" (דודו, אחי אמו, של "חכם עזור").
פעם אחת מוזכר "חתני חר"א" (חכם רבי אליהו) טראב "ומל אותו אביו". לרוב מוזכר "הכהן" ולעיתים "מסלתון".
יש הסבורים שפירוש המילה מסלתון – "מגישים סולת ונותנים" (פרטים אלה קיבלתי מיעקב טראב המוהל מרחובות, בנו של אליהו טראב מסלתון.
אליהו טראב מסלתון היה החזן של בית הכנסת "בית יעקב" והוא אחיינו של "חכם עזור").

פרטים נוספים על שושלת משפחת טראב מסלתון ניתן לקרוא בספרו של יעקב טראב  (הספר נימסר לנו לפירסום באדיבותו של המוהל יעקב טראב מרחובות) –

https://app.box.com/s/zdbucuf3naqpldh5qm5jbn2cq79n5cqz

נשמח על קבלת פרטים נוספים  מהגולשים.

פרטים על חכם עזרא ניתן לקרוא בקישור הבא:

http://www.hyomi.org.il/page.asp?id=327

משפחת טראב משפחת רבנים המוזכרת מספר פעמים כאבות הנימולים לפי סדר המילה: נסים משה (2), רפאל יצחק, מאיר, סלים בכור, אהרון יצחק, בכור, יצחק רפאל. הבכיר בהם הוא כנראה הרב נסים משה אשר נוסף לו התואר כמוהר"ר שפירושו "כבוד מורנו ורבינו הרב רבי…".

מאפייני הנימולים:

ל-21 נימולים לא ניתן שם. כיום יש הטוענים כי עם המילה חייבים לתת שם.
שמות הנימולים השכיחים הם משה – 48, יוסף – 42, יצחק – 41.
ל-20 אבות יש שם פרטי כפול ושמות נוספים.
לרבים יש שני שמות משפחה ואף יותר.
94 מהנימולים נקראים על שם סבם.
33 מהנימולים נימולו בתאריך מאוחר יותר מסיבות שונות (כנראה בריאות). לנימולים אלה תאריך הלידה מצוין בהערות.
חלק משמות הנימולים  הם שמות ערביים – עאריף, תוופיק (בצורות שונות), שפיק, צאליח (בצורות שונות), נורי, כאמיל, שעבאן, ג'מילועבדאללה.
השמות המכילים צרוף של אותיות השם המפורש שונה שמם – אליהו הפך לאליאו ויהודה הפך ליאודה.
לחלק מן האנשים ניתן תואר: הר' –   ח"ר –  ח' –   חר"א –    ש"ט –     חר"ש –    ח"י  –   חר"י -אפ' – כו' או כוו' – חלקם מפורשים בעמודת הערות וחלקם המסומנים בכחול לא נמצא להם פרוש.
ל-13 אבות נולדו שני בנים ולשניים נולדו שלשה.
ואלה שמות משפחה המופיעים יותר מעשר פעמים:
הכהן (בצרוף שם נוסף) – 49 פעמים.
הלוי (בצרוף שם נוסף) – 38 פעמים.
שחאדה (נתן בעברית, כשם פרטי ואו כשם משפחה) 21 פעמים.
אלפייה – 12 פעמים.
ג'יג'אתי, בוקאעי –  11 פעמים.
טראב, צבאן – 10 פעמים.

ניתן לראות את תצלום הדף המקורי בנספח המצורף למטה. שימו לב שהמיספור מתייחס למספר העמוד הכתוב בכתב יד בראש כל עמוד.

תודות:
לספרייה הלאומית: שהואילה להעמיד לרשותנו עותק מהפנקס.
לאפרים לוי : מארכיון ירושלים על תירגום דפי הפנקס מכתב חצי קולמוס לכתב רגיל.
לאמנון עצמון: על איתור הפנקס בספריה הלאומית, פרוש הקיצורים, העברת הכתוב לקובץ דיגיטאלי וכתיבת הפתיח.

לרפי אשר: על הערותיו והארותיו המועילות. 
למוהל יעקב טראב מרחובות: פרטים על משפחת טראב ופרוש קיצורים. מסירת הספר "ויעל אליהו" להצגה באתר. למתענינים, בסוף הספר הזה יש פרק שלם על שושלת טראב-מסלתון.

צילום כל דפי ספר הנימולים המקורי
לספר הנימולים המעובד בפורמט אקסל
למטה מצורפים צילומי ספר הנימולים השלם כפי שנמסרו לנו ע"י הספריה הלאומית. מצאנו לנכון להציג את כל הפנקס, אשר דפיו הראשונים התחילו להיכתב בספטמבר 1985. הדפים כתובים בכתב אשר נקרא חצי קולמוס. תשימו לב שהאקסל, המצורף למעלה, מתייחס למיספור דפי הספר כפי שנכתבו ע"י כבוד הרב (בראש כל דף מופיע המיספור שלו). כל שאר הדפים מוצגים במטרה לתת מבט שלם על הספר אשר הושק בשנת 1985. ניתן להוריד את הדפים ולשתפם תוך איזכור המקור שהוא הספריה הלאומית.   
ספר הנימולים עמודים 1-10
ספר הנימולים עמודים 21-26