logo

שנת תשע"ו

שנת הלימודים תשע"ו 2015-2016

המייל של ועדת המלגות: [email protected]
 
למעבר לתמונות מטקס חלוקת המלגות של הארגון לחץ על הקישור
 
ועדת מלגות סיימה את עבודתה. כל הסטודנטים ששלחו בקשות מקבלים בימים אלו הודעות במייל.
מצ״ב ההזמנה לארוע חלוקת המלגות.
 

 

מלגות-הזמנה 20161

ההזמנה לטקס המלגות
ההזמנה לטקס המלגות, כולל הנחיה למקום האירוע, בפורמט פידיאף
 
מצ"ב קישורים להורדת הטפסים לבקשת מלגות לשנת תשע"ו. הטופס הראשון הוא דף הנחיות הטופס השני הוא בקשת המלגה:
א. לדף ההנחיות למילוי טופס הבקשה למילגה לשנת תשע"ו.

ב. לטופס הבקשה למלגה לשנת תשע"ו.

אנא הקפידו למלא בכתב יד ברור את טופס הבקשה על כל סעיפיו. יש לצרף לטופס את כל המסמכים הדרושים. פרוט מלא של המסמכים נמצא בטופס ההנחיות ובטופס הבקשה.

הודעות:
א. ללא צירוף כל המסמכים הבקשה לא תיבדק.
ב. שאלות יש להפנות למייל של ועדת המלגות המופיע למעלה.
ג. נבקשכם להימנע מפניות למזכירות הארגון, לחברי הוועדה, למייל של הארגון או בפייסבוק של הארגון. תשובות ינתנו אך ורק דרך המייל של ועדת המלגות המופיע למעלה.

ד. המועד האחרון להגשת הבקשות הינו התאריך: 03-12-2015.