logo

פתגמים

שילובם של פתגמים, מכתמים ומשלים בדיבורו של המשתמש בשפה הערבית, מעידים על עושר לשונו של הדובר ועל חכמת החיים שלו. הפתגמים בשפה הערבית הם מכשיר חינוכי חשוב, תופסים מקום מרכזי בשילובם בכל הזדמנות, נאותה, של תוכחה, של עצה, של לשון צווי, או של הוראת העדפה "זה על פני זה". כמעט לכל פתגם, מכתם או משל, יש מסר לימודי – חינוכי. וגם הורינו השתמשו בו כמכשיר בחינוך הילדים בכלל ובשיחה שוטפת בפרט. זה הביע חכמת חיים, היה חודר לשכל הישר של השומע ומראה על חכמתו הטבעית של הדובר (כי יתכן וזה היה מעין חיפוי על חוסר השכלה פורמאלית).
הורי היו משתמשים הרבה מאוד בפתגמים. כמעט בכל שיחה.
שאני נזכרת בתופעה זו, זה עושה לי הנאה גדולה.
אני לכשעצמי למדתי הרבה מאוד מהפתגמים של הוריי וזו לי חוויה עצומה להיזכר בהם ולהעלותם על הכתב, אף עלפי שאני מוצאת קושי לתרגמם לעברית, אבל מי שיבין אותם ילמד ויכיר את חכמת החיים החבויה בהם.