logo

שנת 2007-08

 

שנת הלימודים 2007-08

בשנה זו חולקו על ידי הארגון מלגות בגובה של למעלה ממחצית שנת לימודים באוניברסיטה (!) ליותר מ- 80 סטודנטים וסטודנטיות בני הקהילה – תודות לתרומתו המכובדת של בן הקהילה, הנדיב מר אלי דואר מברזיל. הענקת המלגות התקיימו בטכס מכובד ועשיר באולם בחולון. 

כמו כן, חולקו מלגות לכ- 100 תלמידים יוצאי בני הקהילה המתגוררים בעיר חולון בסיוע הארגון ועיריית חולון. חלוקת המלגות נערכה במעמד ראש העיר חולון, מר מוטי ששון, ובזכות השתדלותו הכנה של מר חבר הארגון ועורך כתב העת "מכאן ומשאם" מר משה שמר.