logo

שנת תשע"ח

שנת הלימודים תשע"ח 2017-2018
 
המייל של ועדת המלגות הוא: [email protected]
 
 

 

להזמנה לטקס המלגות מתרומתו של אלי דואר, מסן פאולו ברזיל, יליד דמשק

 
לחיצה על הקישור תפנה אותכם להורדת טופס בקשת המלגה לשנת 2018, בהצלחה !!! 
 
הודעות:
א. ללא צירוף כל המסמכים הבקשה לא תיבדק.
ב. שאלות יש להפנות למייל של ועדת המלגות המופיע למעלה.
ג. נבקשכם להימנע מפניות למזכירות הארגון, לחברי הוועדה או למייל של הארגון. תשובות ינתנו אך ורק דרך המייל של ועדת המלגות המופיע למעלה.

ד. המועד האחרון להגשת הבקשות הינו התאריך: 31-12-2017.